Logo Legnica24h.pl
Reklama

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej

Sesja odbędzie się 25 czerwca (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy.

© Paweł Sasiela

Oto planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy. 
 4. Informacja z realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2014-2018” w roku 2017.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o w Legnicy.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Projekt uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018.
 14. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 15. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.